CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TY VÀ NƠI CÔNG CỘNG

ỰC HIỆN NGAY & NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TY VÀ NƠI CÔNG CỘNG ĐỂ CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH.

TIN HKP

4/29/20211 min read

THỰC HIỆN NGAY & NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TY VÀ NƠI CÔNG CỘNG ĐỂ CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH.