Khách hàng là Trung tâm: Chúng tôi luôn khẳng định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh mà 

Giấy HOÀNG KIM PHÁT hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to lớn xây dựng nên thương hiệu Giấy HOÀNG KIM PHÁT   (HKP PAPER).